Regulamin

I. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Właścicielem serwisu www.robimysocialmedia.pl jest Robimy Social Media Sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu pod adresem: ul. Zdrowa 20/6c, 53 – 511 Wrocław, NIP: 8992841148, REGON: 369480988, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000718815, adres poczty elektronicznej: dziendobry@robimysocialmedia.pl.

II. DEFINICJE
1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Serwisie Internetowym www.robimysocialmedia.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
2. SERWIS INTERNETOWY – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem strony internetowej www.robimysocialmedia.pl.
3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5. USŁUGODAWCA – Robimy Social Media Sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu pod adresem: ul. Zdrowa 20/6c, 53 – 511 Wrocław, NIP: 8992841148, REGON: 369480988, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000718815.
6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej lub będąca uczestnikiem Szkolenia.
7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
8. KOSZYK – element oprogramowania Serwisu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy wybór i zakup w ramach danego zamówienia.
9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy.
11. SZKOLENIE – usługa polegająca na przekazaniu w określonym czasie i w określonych warunkach know-how, metodyki, materiałów, w tym materiałów szkoleniowych, dydaktycznych w formie elektronicznej, o konkretnej tematyce udostępniane w Serwisie Internetowym składające się z jednej lub więcej części stanowiących całość treściową.
12. UMOWA – umowa zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
13. DOTPAY/PRZELEWY24/PAYU – serwis internetowy umożliwiający dokonywanie drogą elektroniczną płatności za zakupione Produkty.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Strona www.robimysocialmedia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy www.robimysocialmedia.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne i bezpłatne, z wyjątkiem funkcjonalności oznaczonych jako odpłatne.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.robimysocialmedia.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Podstawowym przeznaczeniem Serwisu internetowego jest oferowanie możliwości zakupu elektronicznych treści szkoleniowych.
6. Podstawowym wykorzystaniem Serwisu internetowego jest przeglądanie zawartych w nim podstron, treści, danych, zestawień oraz materiałów graficznych w przeglądarce internetowej.
7. Zabrania się użytkowania Serwisu internetowego w sposób niezgodny z jego podstawowym wykorzystaniem oraz w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem lub niezgodnych z obowiązującym prawem.
8. Dane dotyczące przelewów pieniężnych udostępnione przez Usługobiorcę w celu zawarcia Umowy, w szczególności numer konta bankowego Usługobiorcy oraz jego adres email zostaną udostępnione dostawcy zewnętrznemu Dotpay/Przelewy24/PayPal. Ww. dane będą przechowywane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych z zachowaniem należytej staranności i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa oraz spełniając wszelkie wymogi prywatności, w szczególności w zakresie przepisów RODO.
9. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym. Polityka Prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Aby korzystać z Serwisu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. komputer z możliwością odtwarzania plików audio-wideo lub tablet lub telefon;
b. dostęp do internetu o przepustowości łącznej min. 10 Mb/s;
c. system operacyjny Microsoft Windows w wersji 7 lub nowszej;
d. zainstalowany program umożliwiający odtwarzanie materiałów audio-wideo;
e. zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 lub nowszy;
f. zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome 54+ lub Microsoft Internet Explorer 11+ lub Mozilla Firefox 50+ lub Safari 10+ z obsługą Java Script oraz wtyczką Sun Java JRE 1.5.0 lub nowszą;
g. zainstalowana przeglądarka plików PDF (Acrobat Reader 8.x lub nowszy);
h. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player;
i. włączona obsługa plików cookies;
j. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2. W ramach Serwisu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do prawidłowego funkcjonowania Usług Elektronicznych w ramach Serwisu internetowego. Korzystanie z Serwisu Internetowego włączoną obsługą ciasteczek oznacza ich akceptację. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte zostały w Polityce Prywatności Serwisu Internetowego.

V. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
b. korzystanie z Newslettera.
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

VI. WARUNKI DOTYCZĄCE FORMULARZA KONTAKTOWEGO I NEWSLETTERA
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale V lit. a) i b) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki Umowa zostaje zawarta:
a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę;
b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony, ale może zostać rozwiązana z momentem odwołania przez Usługobiorcę zgody na jego otrzymywanie.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

VII. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKUPU UDZIAŁU W SZKOLENIACH
1. W celu złożenia zamówienia udziału w Szkoleniu należy:
a. w Serwisie Internetowym wybrać Szkolenie będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
b. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Usługobiorcy, w tym danych do faktury (jeżeli Usługobiorca chciałby otrzymać fakturę), jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia;
c. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
d. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
2. Usługobiorca może skorzystać z dwóch sposobów płatności: przelewem na konto Usługodawcy lub płatnością elektroniczną za pośrednictwem dostawców zewnętrznych: Dotpay/Przelewy24/PayPal/TPay.
3. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych, o których mowa w ust. 2, określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
4. Zawarcie Umowy między Usługobiorcą a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia, z momentem jego prawidłowego opłacenia.
5. Po złożeniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
6. Po opłaceniu zamówienia każdemu Usługobiorcy będącemu uczestnikiem Szkolenia automatycznie wystawiana jest faktura VAT, która następnie jest wysyłana w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany podczas składania zamówienia.
7. Zakupienie udziału w Szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności w zakresie celów realizacji Szkolenia i celów marketingowych dotyczących oferowania innych produktów w Serwisie Internetowym w przyszłości, zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
8. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności przelewem albo płatności elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy. W przypadku nieotrzymania płatności w tym czasie przez Usługodawcę zamówienie zostanie anulowane.
9. Szczegóły dotyczące formy, miejsca, daty i godziny Szkolenia zostaną ustalone mailowo pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
10. Usługobiorca nie jest uprawniony do pobierania, zapisywania, nagrywania, udostępniania w jakikolwiek sposób lub sprzedawania podmiotom trzecim przeprowadzonego Szkolenia.
11. Zakupiony udział w Szkoleniu ma charakter jednorazowy i jest ograniczony czasowo.
11. Zakupiony udział w Szkoleniu uprawnia Usługobiorcę do skorzystania z niego w ciągu 30 dni od daty zakupu. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać przedłużony lub zmieniony za zgodą i po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą. Brak możliwości zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim nie uprawnia Usługobiorcy do dochodzenia z tego tytułu żadnych roszczeń od Usługodawcy.

 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dziendobry@robimysocialmedia.pl
c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, o której mowa w ust. 1 lit. a) w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. REKLAMACJE I ZWROTY
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz prowadzeniem Szkoleń przez Usługodawcę:
a. Reklamacje Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dziendobry@robimysocialmedia.pl
b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
2. Zwroty zakupionego udziału w Szkoleniu:
a. Zwrot zakupionego udziału w Szkoleniu jakim jest możliwy nie później niż do dnia, w którym Szkolenie ma się odbyć;
b. W żadnym wypadku zwrot nie jest możliwy po odbytym Szkoleniu;
c. Warunkiem zwrotu zakupionego udziału w Szkoleniu jest uzasadnienie swojej decyzji poprzez wskazanie konkretnych okoliczności pisząc na adres mailowy dziendobry@robimysocialmedia.pl;
d. Informacje dot. ewentualnego zwrotu środków z tytułu zwróconego udziału w Szkoleniu każdorazowo przekazuje Usługodawca w formie mailowej.
3. Jeżeli Usługodawca uzna, że Usługobiorca nadużywa zasad związanych ze zwrotem środków, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zwrotu, odmowy realizacji Usług Elektronicznych na przyszłość, a w skrajnej sytuacji do ograniczenia korzystania z Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę w przyszłości.
4. Postępowanie dotyczące zwrotu zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców dokonujących zakupu udziału w Szkoleniu będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi:
a. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2);
b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub mailowo na wskazane w § 1 adresy Usługodawcy.
5. Świadczenie usługi rozpoczyna się z chwilą:
a. rozpoczęcia Szkolenia lub,
b. otrzymania informacji i danych z formularza kontaktowego lub,
c. zapisania się na newsletter.
6. Usługobiorca akceptując Regulamin wyraża zgodę na wykonanie Usługi elektronicznej przez Usługodawcę przed upływem terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy. Jednocześnie, Usługodawca informuje, że po spełnieniu świadczenia Usługobiorca nie będzie mógł skorzystać z tego prawa.

XI. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SERWISU INTERNETOWEGO
1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
2. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Usługobiorca może zgłaszać mailowo pod adres dziendobry@robimysocialmedia.pl.
4. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcę, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym www.uokik.gov.pl.
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.robimysocialmedia.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Robimy Social Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.robimysocialmedia.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Szkoleń, Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym materiałów, treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należące do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania poza Serwisem Internetowym treści, materiałów i ich elementów zawartych w Serwisie Internetowym.
3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.robimysocialmedia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIV. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Klient sklepu internetowego działającego w ramach Serwisu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej Szkoleń.
2. Usługodawca może wysłać do Usługobiorcy wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego udziału w Szkoleniu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Usługodawca może ponowić wysyłkę zaproszenia.
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Usługobiorcę, który dokonał zakupu udziału w Szkoleniu w Serwisie Internetowym.
4. Wystawione przez Usługobiorcę opinie są publikowane przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym oraz mogą zostać wykorzystane również na innych portalach internetowych.
5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Usługobiorcę do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Usługodawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich.
6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Serwisie Internetowym. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Usługodawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian każdy Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie w Serwisie internetowym wiadomości o zmianie Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu internetowym przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem email dziendobry@robimysocialmedia.pl oraz w siedzibie Usługodawcy. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu internetowego z przyczyn technicznych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Usługobiorców z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
5. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem polskim i wyłącznie to prawo winno być stosowane do jego interpretacji, w szczególności w przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w sytuacji sporu mającego za przedmiot postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych wyniku stosowania niniejszego Regulaminu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
8. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące Serwisu należy kierować do Usługodawcy pod adres email: dziendobry@robimysocialmedia.pl.
9. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
10. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.